Annet / 22. OKTOBER 2020 Kl. 20:00 / Bankettsalen Hotel Victoria

Den grønne kjempen: ny industristrategi for Norge

DEN GRØNNE KJEMPEN: NY INDUSTRISTRATEGI FOR NORGE

Please see presentation in english at the bottom of this page.

Hvor mye av oljeformuen bør vi investere i det grønne industriskiftet? Trenger vi et forsterket grønt, statlig eierskap? Leder av Manifest tankesmie, Magnus Marsdal, skal diskutere grønn omstilling generelt og Manifests eget arbeid med strategidokumentet «Den Grønne Kjempen», med de internasjonale grønne økonomene Ann Pettifor og Rainer Kattel. Sistnevnte har vært akademisk samarbeidspartner for Grønn Industri 21, et prosjektarbeid som samler miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen om en plan for grønn industriutvikling, som slippes seinere i høst. Men først kan du høre om det på KÅKÅnomics 2020.

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 20:00 – 21:00
Bankettsalen, Victoria Hotel
Inngang 150 / 75 / 20

Deltagere:

– Ann Pettifor, økonom som spådde finanskrisa, direktør for Policy Research In Macroeconomics (PRIME), medlem av Green New Deal Group of economists og forfatter av «A case for a Green New Deal»

– Rainer Kattel, økonom og visedirektør for Institute for Innovation and Public Purpose ved UCL i London

Programleder er Magnus Marsdal, forfatter, kommentator og leder av Maniefst Tankesmie og Grønn Industri 21.

I første del diskuteres Green New Deal med Ann Pettifor, om Norges muligheter og ansvar for grønn omstilling globalt. (PS! Pettifor portretteres også i eget program tidligere på dagen, Bankettsalen kl 18:00).

Deretter diskuteres med Rainer Kattel de problemstillingene som IIPP har utredet sammen med Manifest under Grønn Industri 21. Hva er en passende tilnærming til en grønn industristrategi for Norge? Hvordan kan Norges finansielle formue koordineres med Norges industrielle potensial? Hvordan kan reduserte utslipp globalt bidra till industriutvikling nasjonalt og lokalt? Hvordan kan fellesskapets investeringer komme fellesskapet till gode i form av arbeid, skatteinntekter, osv? 

Til slutt diskuteres med både Pettifor og Kattel likheter og forskjeller mellom Green New Deal og en grønn industristrategi, hvilke historiske modeller for grønn omstilling som er relevante, samt Norges rolle som både petroleums- og velferdsstat i en tid for global omstilling.

Arrangementet er et samarbeid mellom Manifest tankesmie og KÅKÅnomics 2020.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no

ENGLISH:

THE GREEN GIANT: A NEW INDUSTRIAL STRATEGY FOR NORWAY

How much of Norway’s oil assets should we be investing in the industrial green transition? Do we need to consolidate green state ownership? Magnus Marsdal, who is Chair of the Norwegian think tank Manifest, will discuss the green transition in general and his own organisation’s work to prepare the strategy document ‘Den Grønne Kjempen’ (The Green Giant) with the globally-recognised ‘green’ economists Ann Pettifor and Rainer Kattel. Kattel has acted as an academic partner for the Norwegian project ‘Grønn Industri 21’ (Green Industry 21), which is bringing together the environmental movement, industry and the trade unions to develop a strategy for green industrial development, the results of which will be published later this autumn. But you can get a sneak peek at the results here at KÅKÅnomics 2020.

When: Thursday 22 October at 20:00 in the Bankettsalen room at the Victoria Hotel. Entrance NOK 150/75/20

Participants:

– Ann Pettifor is an economist who predicted the financial crisis of 2008. She is a director of the network PRIME (Policy Research In MacroEconomics), a member of the Green New Deal Group of economists, and author of the book ‘The Case for a Green New Deal”.

– Rainer Kattel is an economist and Vice Director at the Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) at UCL in London.

The moderator will be Magnus Marsdal, who is an author, commentator, Chair of the Norwegian think tank Manifest, and coordinator of the project Green Industry 21.

During the first of three parts, Ann Pettifor will be invited to discuss the Green New Deal and Norway’s opportunities and responsibilities linked to the global green transition. (PS! Pettifor will be profiled in a separate programme earlier in the day, also in the Bankettsalen room at 18:00).

In part two, Rainer Kattel will be invited to discuss the issues that the IIPP has been addressing together with Manifest as part of the project Green Industry 21. What is the right approach to a green industrial strategy in Norway? How can Norway’s financial assets be coordinated to realise the country’s industrial potential? How can global emissions reductions contribute to national and local industrial development? How can our colletive investments yield benefits to society in the form of jobs, tax revenues, etc?

In conclusion, both Pettifor and Kattel will be invited to discuss the similarities and differences between the Green New Deal and a green industrial strategy, the historical models for a green transition that are relevant to Norway, and Norway’s role as an oil and gas nation, and welfare state, in the age of global transition.

This event is organised jointly by the Manifest think tank and KÅKÅnomics 2020.

IMPORTANT INFORMATION RELATED TO THE COVID-19 SITUATION 

– KÅKÅnomics adheres at all times to the guidelines issued by the Norwegian Health Directorate for the safe organisation of cultural events.

– In the interests of infection tracing, you must purchase your tickets in advance.

– Tickets must be registered using the full names and contact details of the persons who intend to use them. You can enter these details in the LinTicket booking system when you buy your tickets.

– Due to the Covid-19 pandemic and necessary infection protection measures, you must reserve your seat for each event that you plan to attend, even if you have a festival pass. Look for the category ‘With Festival Pass’ on the ticket sales page for the event in question.

– Your festival pass is unique to you and cannot be used to purchase more than one ticket in the category “With Festival Pass”.

– The one-metre rule means that the KÅKÅnomics 2020 festival has reduced its audience capacity. Show consideration to others, keep your distance and wash your hands frequently and thoroughly.

– We reserve the right to make changes to the programme as a result of Covid-19 without providing refunds. In the event of cancellation, ticket purchasers will be offered a refund.

Information about the festival programme will be continuously updated at www.kknomics.no