Annet / 23. OKTOBER 2020 19:00 / Bankettsalen Hotel Victoria

The Revenge of the Places that don’t matter

The Revenge of the Places that don’t matter

Please see presentation in english at the bottom of this page.

Fra Brexit og Trump til de gule vestene i Frankrike og autoritære presidenter i Ungarn og Polen: Eksemplene er mange på at velgerne gjør opprør mot det etablerte og gir sin støtte til populistiske bevegelser som vil endre på grunnleggende sider ved den globaliserte liberaldemokratiske verdensorden. Andrés Rodríguez-Pose er en internasjonal økonomisk geograf som har løftet frem et nytt perspektiv på ulikhet og populismens fremvekst. Han peker på at et fellestrekk mellom disse bevegelsene er deres forankring i regioner som har gått tapende ut av den globale konkurransen. I regioner i langvarig nedgang og med dårlige fremtidsutsikter vender folk seg i økende grad mot systemet. Mer enn en kamp mellom rike og fattige, er politiske opprør og populisme en kamp mellom rike og fattige regioner. Økonomer har lenge oversett betydningen av at noen regioner går tapende ut av den globale konkurransen. De har typisk ment at det er menneskene og ikke stedene som betyr noe. Derfor har de ofte anbefalt å investere i produktive og dynamiske regioner. Folk i mindre produktive regioner bør heller oppfordres til å flytte for å utnytte mulighetene som finnes i storbyene. Nå slår imidlertid stedene som ikke betyr noe tilbake, enten gjennom opprørsvalg eller mer uformelle protestbevegelser. Dette kan true den økonomiske og sosiale stabiliteten som har gjort velstandsøkningen i de store globale byene mulig. Revansjen fra stedene som ikke betyr noe, kan komme til å endre på hele vårt økonomiske og politiske system.

Tid: Fredag 23. oktober kl. 19:00 – 20:00
Bankettsalen, Victoria Hotel
Inngang 150 / 75 / 20

Innledning / miniforedrag ved Andrés Rodríguez-Pose, professor i økonomisk geografi ved London School of Economics og tidligere sjef for Institutt for geografi og miljø, tidligere president i Regional Science Association International og professor II ved HH UiS.

Kommentatorer:

– Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor emeritus UiO, leder ESOP (Centre for Equality, Social Organization and Performance)
– Bothild Nordsletten, redaktør Bondevennen

Programleder er Hilde Sandvik, journalist, redaktør, forfatter, leder Broenxyz og radioprogrammet «norsken, svensken og dansken»

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no

ENGLISH:

The Revenge of the Places that don’t matter

From Brexit and Trump to the French ‘yellow jackets’ movement, and authoritarian presidents in Hungary and Poland. There are many examples of voters rising up against the establishment and lending their support to populist movements that want to rock the foundations of the globalised liberal democratic world order. Andrés Rodríguez-Pose is an internationally-renowned economic geographer who has developed a new perspective on social inequality and the advance of populism. He points out that a common feature among these movements is their roots in regions that have lost out in the face of globalised competition. In regions that have been subject to prolonged decline, and with poor prospects for the future, people are increasingly turning away from the established systems. More than a battle between rich and poor, political uprising and populism represent a contest between the rich and poor regions of the world. For some time, economists have overlooked the significance of some regions losing out in the world of global competitiveness. They have typically believed that the key factor is the people, and not where they live, so have commonly recommended investment in economically productive and dynamic regions. People in less productive regions should instead be encouraged to move out and exploit the opportunities available to them in the big cities. However, the ‘places that don’t matter’ are now taking their revenge, either by uprising at the ballot box or in the form of semi-organised protest movements. These can serve as a threat to the economic and social stability that has made greater prosperity in our major global cities possible. The revenge being taken by the ‘places that don’t matter’ may result in major changes to our entire economic and political systems.

When: Friday 23 October at 19:00 in the Bankettsalen room at the Victoria Hotel. Entrance NOK 150/75/20

Introduction/a short presentation by Andrés Rodríguez-Pose, who is Professor in Economic Geography at the London School of Economics, where he was formerly Head of the Department of Geography and Environment. He is a former President of the Regional Science Association International and Adjunct Professor at the University of Stavanger Business School (HH, UiS).

Commentators:

– Kalle Moene, a social economist and Professor Emeritus at the University of Oslo (UiO) and head of the Norwegian Centre for Equality, Social Organization and Performance (ESOP).

– Bothild Nordsletten, editor of the Norwegian agricultural journal Bondevennen.

– Other participants will be announced at a later date. 

The moderator will be Hilde Sandvik, who is a journalist, editor, author, head of the Nordic media platform Broen.xyz, and presenter of the radio programme ‘norsken, svensken og dansken’ (the Norwegian, the Swede and the Dane).

IMPORTANT INFORMATION RELATED TO THE COVID-19 SITUATION 

– KÅKÅnomics adheres at all times to the guidelines issued by the Norwegian Health Directorate for the safe organisation of cultural events.

– In the interests of infection tracing, you must purchase your tickets in advance.

– Tickets must be registered using the full names and contact details of the persons who intend to use them. You can enter these details in the LinTicket booking system when you buy your tickets.

– Due to the Covid-19 pandemic and necessary infection protection measures, you must reserve your seat for each event that you plan to attend, even if you have a festival pass. Look for the category ‘With Festival Pass’ on the ticket sales page for the event in question.

– Your festival pass is unique to you and cannot be used to purchase more than one ticket in the category “With Festival Pass”.

– The one-metre rule means that the KÅKÅnomics 2020 festival has reduced its audience capacity. Show consideration to others, keep your distance and wash your hands frequently and thoroughly.

– We reserve the right to make changes to the programme as a result of Covid-19 without providing refunds. In the event of cancellation, ticket purchasers will be offered a refund.

Information about the festival programme will be continuously updated at www.kknomics.no